Condicions d'ús y privacitat

Què vols consultar?

Centre Reproducció Asistida del Valles, SL, societat titular del lloc web www.fecunmed.com, tan sols obté i conserva la informació següent sobre els visitants del nostre web:

 1. L’adreça IP que els dona accés a la xarxa. D’aquesta manera podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint el nostre web.
 2. La data i l’hora d’accés al nostre web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustaments necessaris per evitar problemes de saturació durant les nostres hores punta.
 3. El nombre de pàgines vistes i el temps en què cada una d’aquestes s’ha mantingut oberta, així com les pàgines d’entrada i de sortida al web i la ruta de clics efectuada. Amb aquestes dades es poden establir les prioritats d’informació dels internautes i conèixer les àrees de més èxit per millorar-ne, així, el contingut, amb la finalitat que els usuaris n’obtinguin un resultat més satisfactori.
 4. L’adreça d’Internet des de la qual va sortir l’enllaç que dirigeix al nostre web. Gràcies a aquesta dada, podem conèixer l’efectivitat dels diversos bàners i enllaços que redirigeixen al nostre servidor, amb la finalitat de potenciar els que ofereixin millors resultats.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas no pot ser associada a un usuari concret ni identificat.

Conscients de la transcendència de la seguretat de la informació, i en consonància amb el camí que marca la nostra identitat, des del Grup Eugin s’ha impulsat l’establiment d’un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació d’acord amb els requisits de la norma ISO/IEC 27001:2013, amb la finalitat d’identificar, avaluar i minimitzar els riscos als quals s’exposa la seva informació i la dels seus pacients, així com garantir el compliment dels objectius establerts. L’objectiu principal d’aquesta Política de Seguretat és proporcionar un marc de referència per a l’establiment dels objectius de seguretat que ens permetin desenvolupar una cultura d’empresa, una manera de treballar i de prendre decisions a Grup Eugin alineada amb la seguretat de la informació i en què el respecte a les dades personals sigui una constant,

 • Preservant la confidencialitat de la informació dels nostres pacients, evitant-ne la divulgació i l’accés a persones no autoritzades;
 • Mantenint la integritat i la disponibilitat de la informació dels nostres pacients, procurant-ne l’exactitud i evitant-ne el deteriorament, i mantenint la integritat del programari que desenvolupem.

La Direcció, per la seva part, valora especialment i estableix com a criteri principal per a l’estimació dels seus riscos la valoració de la disponibilitat, integritat i confidencialitat de la seva informació, i més encara la dels seus pacients i parts interessades. Així, es compromet a desenvolupar, implantar, mantenir i millorar contínuament el seu Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI). Per fer-ho, és política del Grup Eugin que:

 • Es disposin anualment objectius amb relació a la Seguretat de la Informació.
 • Es compleixin els requisits legals, contractuals i del negoci.
 • Es realitzin activitats de formació i conscienciació en matèria dels processos de Seguretat de la Informació per a tot el personal.
 • Es desenvolupi un procés d’anàlisi, gestió i tractament del risc sobre els actius d’informació.
 • S’estableixin els objectius de control i els controls corresponents per mitigar els riscos detectats.
 • Es decreti la responsabilitat dels treballadors en relació amb la preservació de la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels actius d’informació, en compliment de la present política, i el compliment de les polítiques i els procediments inherents al Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació.

La present Política de Seguretat de la Informació estarà sempre alineada amb les polítiques generals de la companyia i amb les que serveixin de marc a altres sistemes de gestió interna, com ara les polítiques de qualitat, de medi ambient i de seguretat i salut a la feina.

Aquesta declaració estableix la nostra política de privacitat respecte de la informació que vostè ens ofereix en acceptar aquestes condicions. L’usuari, quan accepta les condicions generals, consent expressament, a través de l’esmentada acció afirmativa, la incorporació de les seves dades personals de contacte en els nostres sistemes i per a les finalitats següents, que l’usuari també accepta expressament:

Finalitat de tractament

La recollida i l’ús de dades personals, a excepció dels casos descrits en l’apartat següent (“Processament de dades per permetre l’accés al web”), tan sols són possibles si ens proporciona voluntàriament les seves dades personals. Això s’aplica per a les situacions i finalitats següents:

Tractament mèdic (“el Tractament”)

Les dades personals proporcionades durant la seva sol·licitud de tractament (la “Sol·licitud”) seran recollides, processades i utilitzades amb el propòsit de gestionar la seva petició per a la posterior execució del Contracte subscrit, i amb la finalitat del manteniment de la relació contractual, la gestió, l’administració, la prestació, l’ampliació i la millora dels serveis, així com l’enviament d’informació tècnica i operativa relacionada amb el Tractament, a través de qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o un mitjà equivalent. En aquest sentit, l’informem que les seves dades personals, juntament amb el resultat de possibles enquestes de satisfacció, seran emprades per avaluar la seva opinió i l’estudi del seu perfil particular, amb l’únic objectiu de millorar els serveis prestats per nosaltres i així adequar i dissenyar les nostres ofertes comercials.

Per al cas de recollir dades de salut, la finalitat serà poder prestar els serveis mèdics que, de conformitat amb la seva petició expressa, s’acordin de manera més eficaç amb les seves circumstàncies personals i de salut. No se cediran dades de salut a tercers, excepte per obligació legal o per la consecució d’un interès legítim de la companyia, d’un tercer o de vostè mateix, o com a part del Tractament escollit. En relació amb les seves dades de salut, en el cas de no ser facilitades, el Fecunmed es reserva el dret a denegar la prestació corresponent.

En el moment de realitzar la Sol·licitud, també es poden carregar les dades personals d’altres membres. Per tant, li sol·licitem que s’asseguri que aquesta informació es proporcioni amb el consentiment dels seus acompanyants.

Cessió de les seves dades

Per a la gestió de les finalitats inherents al desenvolupament i el compliment de l’objectiu d’aquest tractament, els informem que les seves dades de caràcter personal s’hauran de comunicar al Fecunmed. Així mateix, haurem de comunicar les seves dades personals, necessàries per a la prestació del corresponent servei, als diferents proveïdors que siguin necessaris per a l’execució del Tractament, els quals es veuran obligats a fer servir les seves dades únicament i exclusiva per donar compliment a aquest objectiu, i tot això, en virtut dels contractes formalitzats anteriorment amb els tercers.

Termini de conservació de les dades de contractació

Les dades personals proporcionades durant el Tractament es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts i durant un termini màxim de: i) per al cas de pacients, com a mínim durant 15 anys des de la data d’alta de cada procés assistencial i ii) per al cas de donant, 30 anys després de l’ús clínic o la caducitat de les cèl·lules obtingudes.

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les seves dades personals és, en relació amb les finalitats mencionades anteriorment, l’execució del Tractament sol·licitat (la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat).

Finalitats addicionals al Tractament

Per a qualsevol altre tractament que no sigui el mencionat en l’apartat anterior, el Fecunmed, en tot moment, requerirà el seu consentiment exprés i inequívoc. Així, per a quan es projecti el tractament ulterior de dades personals per a una finalitat que no sigui aquella per a la qual es van recollir, es proporcionarà, amb anterioritat a l’esmentat tractament ulterior, informació sobre aquesta altra finalitat i qualsevol informació addicional pertinent, de manera que l’usuari hi pugui expressar el seu consentiment exprés i inequívoc.

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les seves dades personals, en relació amb les finalitats anteriorment mencionades, és el consentiment prestat per part de l’usuari mitjançant l’acceptació de la Política de comunicacions comercials.

Finalitats de tractament per permetre l’ús del lloc web

Quan visiti qualsevol dels nostres llocs web, recopilem les dades necessàries perquè hi pugui accedir (dades d’ús). Això inclou la seva adreça IP i dades sobre l’inici, el final i el tema del seu ús del lloc web, així com, possiblement, dades d’identificació (per exemple, les seves dades d’inici de sessió, si es registra a l’Àrea Privada). Aquestes dades s’empren per a la provisió i el disseny del servei basat en les necessitats de cada usuari i s’eliminen tan bon punt ja no es necessiten.

 1. Perfils d’ús amb pseudònims per a publicitat i investigació de mercat (seguiment i anàlisi web)
  Per a publicitat, estudis de mercat i fer que l’ús dels nostres llocs web sigui al més agradable possible, el Fecunmed utilitza sistemes de seguiment web. En aquest sentit, les dades sobre l’ús del nostre lloc web en els perfils d’usuari pseudònims s’emmagatzemen. Això ens permetrà desenvolupar encara més els nostres llocs web i adaptar el nostre contingut a les seves necessitats. A més, els perfils d’ús s’utilitzen per a l’anomenada redirecció. Això permet al Fecunmed publicar i inserir ofertes interessants en altres llocs web que visita. Els perfils d’ús pseudònim no es combinen amb dades personals.
  Es pot oposar a la creació de perfils d’ús pseudònims. D’una banda, pot evitar la configuració de galetes en el seu navegador (vegeu “Política de galetes”). De l’altra, pot instal·lar en el seu navegador certs complements per protegir la seva privacitat, que n’impossibiliten el seguiment.
 2. Recopilació de dades per tercers proveïdors / xarxes socials
  El nostre lloc web conté enllaços a operadors de xarxes socials (per exemple, Facebook, XING, Google Plus, LinkedIn, Twitter, etc.). Aquestes xarxes socials són operades exclusivament per tercers. Si segueix els enllaços, la informació pot ser transmesa a aquests tercers. Per conèixer el propòsit i l’abast de la recopilació de les seves dades per part de les xarxes socials i el tractament ulterior local, així com els seus drets i la manera de protegir la seva privacitat, s’ha de posar en contacte amb les respectives polítiques de privacitat dels operadors mateixos.
 3. Comunicació de dades a tercers
  No se cediran dades a tercers, excepte si vostè hi ha donat el seu consentiment exprés i inequívoc prèviament, o per obligació o decisió legal, o la consecució d’un interès legítim de la companyia, d’un tercer o de vostè mateix. Això no obstant, les seves dades podran ser comunicades a altres entitats del grup empresarial al qual pertany el Fecunmed per a la correcta execució de les finalitats descrites en l’apartat sobre la finalitat de la recollida, el processament i l’ús de dades personals d’aquesta política.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L’informem que té dret, de manera gratuïta i en la mesura que es compleixin els requisits legals, a obtenir confirmació sobre si al Fecunmed tractem dades personals que el concerneixen o no. Com a persona interessada, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. Així mateix, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions o per motius legítims imperiosos.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, es podrà oposar al tractament de les seves dades. El Fecunmed deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En totes les comunicacions el propòsit de les quals sigui trametre publicitat, podrà exercir el seu dret d’oposició. En la mesura que hagi atorgat el consentiment de protecció de dades, el podrà revocar en qualsevol moment amb efecte per al futur.

Per exercir aquests drets es podrà dirigir per escrit al Fecunmed, amb la referència “Drets RGPD”, a Clínica Fecunmed, Departament d’Atenció al Pacient, a la plaça d’Eguilaz, 14, 08017 Barcelona, o bé mitjançant un correu electrònic al Departament d’Atenció al Pacient (fecunmed@fecunmed.com), adjuntant còpia d’un document oficial d’identificació o mitjançant un correu electrònic dirigit.

Reclamacions davant de l’autoritat de protecció de dades

L’usuari pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Des del Fecunmed ens comprometem a protegir la informació personal que comparteixi amb nosaltres. Aquesta declaració estableix la nostra política de privacitat respecte de la informació que ens ofereix en acceptar les condicions per a l’enviament de comunicacions i d’informació comercial. L’usuari, quan accepta aquestes condicions, consent expressament, a través de l’esmentada acció afirmativa, la incorporació de les seves dades personals de contacte en els nostres sistemes i el seu ús per a les finalitats següents:

 • Enviament de comunicacions comercials. Enviar comunicacions comercials, tant en paper com a través de mitjans electrònics o telemàtics i contacte directe, relatives als serveis que, en cada moment, comercialitzi el Fecunmed.
 • Altres enviaments comercials. El Fecunmed podrà tractar les dades personals que hagi facilitat (com ara dades de contacte i detalls personals, com la data de naixement o les aficions) amb la finalitat d’enviar informació seleccionada sobre els seus serveis, de realitzar estudis de mercat o per a altres comunicacions habituals de màrqueting (com ara anuncis d’actes i/o fires).
 • Termini de conservació. Les dades incorporades es cancel·laran en el moment que un usuari sol·liciti cancel·lar aquestes dades per a aquesta finalitat.
 • Legitimació del tractament. La base legal per al tractament de les seves dades personals, en relació amb les finalitats anteriorment esmentades, és el consentiment prestat per part de l’usuari mitjançant l’acceptació de les presents condicions generals, que seran d’aplicació en funció dels consentiments atorgats expressament al Fecunmed relacionats amb els punts anteriors.
 • Exercici dels drets per part de l’usuari. L’usuari té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. L’usuari podrà accedir a la seva informació, rectificar-la, sol·licitar-ne la cancel·lació o oposar-se a tractaments, així com retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, mitjançant un escrit dirigit a fecunmed@fecunmed.com

Reclamacions davant de l’autoritat de protecció de dades. L’usuari pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 1. La informació proporcionada en aquesta web serveix per recolzar, però en cap cas per reemplaçar la relació entre un pacient i el seu metge.
 2. Aquest lloc web ha estat especialment dissenyat per oferir informació general, qualificada i actualitzada sobre la reproducció assistida i els seus tractaments. El seu contingut està destinat a un públic ampli, per tant, el seu llenguatge busca ser accessible i inclou gràfics i il·lustracions pensades per facilitar la comprensió. Com no podria ser d’altra manera, aquesta informació és de caràcter general. Les particularitats de cada cas es desenvolupen a través del contacte directe amb els nostres experts. Amb aquesta finalitat, tots els pacients de FecunMed disposen d’una àrea privada segura que els permet un contacte individualitzat.

La informació aquí continguda ha estat elaborada i es revisa periòdicament per un equip de redacció encapçalat pel Maider Ripero i pel Rafel Buscà. Aquest equip pot ser contactat des d’aquí.

Aquesta Web és propietat de FecunMed, i no conté publicitat de cap tipus. Així, doncs, no existeix cap conflicte d’interès que pugui influir en la informació que aquí es descriu.

La còpia de qualsevol part o contingut d’aquesta Web ha de ser autoritzada pel propietari de la mateixa.

El material gràfic que apareix en aquesta web és propietat de FecunMed, queda totalment prohibida la seva reproducció o difusió total o parcial en altres mitjans o plataformes.

NAVEGACIÓ ANÒNIMA A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB

Centre Reproducció Asistida del Valles SL., societat titular d’aquesta web només obté i conserva la següent informació sobre els visitants de la nostra web:

a. La direcció IP que els dóna accés a la xarxa. D’aquesta manera podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint la nostra web.
b. La data i l’hora d’accés a la nostra web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència i fer els ajustaments necessaris per evitar problemes de saturació a les hores punta.
c. El nombre de pàgines vistes i el temps en què cada una d’elles s’ha mantingut oberta, així com les pàgines d’entrada i sortida a la web i la ruta de clics efectuada. Amb aquestes dades poden establir-se les prioritats d’informació pels internautes i conèixer les àrees de més èxit per millorar així el seu contingut, amb la finalitat que els usuaris obtinguin un resultat més satisfactori.
d. La direcció d’Internet des de la que s’ha dirigit a la nostra web. Gràcies a aquesta dada, podem conèixer l’efectivitat dels diferents banners i enllaços que redireccionen al nostre servidor amb la finalitat de potenciar aquells que ofereixin millors resultats.

La informació obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

Si té alguna incidència pot escriure a fecunmed@fecunmed.com

Política de cookies de fecunmed.com

En fecunmed.com utilizamos cookies con el objetivo de prestar un mejor servicio y proporcionarte una mejor experiencia en tu navegación. Queremos informarte de manera clara y precisa sobre las cookies que utilizamos, detallando a continuación, qué es una cookie, para qué sirve, qué tipos de cookies utilizamos, cuál es su finalidad y cómo puedes configurarlas o deshabilitarlas si así lo deseas.

¿Qué es una cookie y para qué sirve?

Una “Cookie” es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario, tablet, smartphone o cualquier otro dispositivo con información sobre la navegación. El conjunto de “cookies” de todos nuestros usuarios nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas son útiles, cuáles no y cuáles son susceptibles de mejora.

Política de galetes de fecunmed.com

A fecunmed.com utilitzem galetes amb l’objectiu de prestar un servei millor i proporcionar-li una millor experiència en la seva navegació. Volem informar-lo de manera clara i precisa sobre les galetes que fem servir, i detallem, a continuació, què és una galeta, per a què serveix, quins tipus de galetes utilitzem, quina n’és la finalitat i com les pot configurar o deshabilitar si així ho desitja.

Què és una galeta i per a què serveix?

Una galeta és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari, la tauleta, el telèfon intel·ligent o en qualsevol altre dispositiu amb informació sobre la navegació. El conjunt de galetes de tots els nostres usuaris ens ajuda a millorar la qualitat del nostre web, perquè ens permet controlar quines pàgines són útils, quines no i quines són susceptibles de millora.

Les galetes són essencials per al funcionament d’Internet: aporten innumerables avantatges en la prestació de serveis interactius, li faciliten la navegació i milloren la usabilitat del nostre web.

En cap cas les galetes no podrien fer malbé el seu equip. Al contrari, el fet que estiguin actives ens permet identificar i resoldre els possibles errors que puguem tenir.

Quins tipus de galetes utilitzem?

 1. Galetes tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament del nostre lloc web.
 2. Galetes de personalització: Són aquelles que li permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d’una sèrie de criteris, com per exemple l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.
 3. Galetes d’anàlisi: Són aquelles que ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar la mesura i l’anàlisi estadístiques de la utilització que fan els usuaris dels serveis prestats. Per fer-ho, s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes i serveis que oferim.
 4. Galetes de publicitat comportamental: Aquestes galetes emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada. Gràcies a aquestes, podem conèixer els hàbits de navegació a Internet i mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

Li agraïm que ens permeti fer servir galetes per millorar la seva experiència d’usuari. Això no obstant, si decideix rebutjar-les, en els enllaços següents trobarà la informació per poder-ho fer, segons el navegador que utilitzi habitualment:

Aquesta política de privacitat fou modificada per darrera vegada l’octubre de 2021.

Coneix el tractament que s’adapta millor a tu

Si encara no saps quin tipus de tractament es pot adaptar millor a tu,
et donarem tota la informació que necessitis.

Prediagnòstic

A FecunMed seguim al teu costat.

Fes realitat el teu desig de ser mare